Jaakon Samoojien säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Jaakon Samoojat, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Rengon kunta ja jonka kielenä on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Lippukunta pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen, kulttuuri-, raittius-, uskonnollinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, leirien ja retkien avulla.

Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan tilaisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys saa vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia, keräyksi yms. tempauksia.

3 § Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voidaan holhoojan suostumuksella hyväksyä jokainen 7 vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. Lippukunnan varsinaisia eli A-jäseniä ovat kaikkia 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä. Kaikki jäsenet hyväksyy hallitus. Lippukunnan kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus.

4 § Jäsenmaksut

Lippukunnan jäsenet suorittavat lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

5 § Hallinto

Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan varsinainen kokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, lisäksi vähintään kaksi ja enintään viisi muuta jäsentä. Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnan varajohtajaksi, vuodeksi kerrallaan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna.

6 § Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto

Lippukunnan taustayhteisönä on Rengon seurakunta. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 2§:n puitteissa.

Lippukunnan vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa. Vanhempainneuvosto ei ole lippukunnan elin.

7 § Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen kanssa

1 ) johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti

2) kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä kokouksissa

3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

1) edustaa lippukuntaa

2) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen ja lain antamien ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta

3) pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskysymykset

4) huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumista

5) valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat

6) toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset.

9 § Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja [yksin] tai varajohtaja yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

10 § Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

11 § Talous

Tilit on jätettävä tilintarkastajille tammikuun 31. päivään mennessä. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle 15. päivään helmikuuta mennessä.

12 § Lippukunnan varsinainen kokous

Lippukunnan helmikuussa pidettävän varsinaisen kokouksen tehtävänä on

1) päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

2) vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle

3) toimittaa lippukunnan johtajan vaali

4) vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimintakaudeksi

5) toimittaa hallituksen muiden jäsenten vaali

6) vahvistaa kuluvan toimintakauden jäsenmaksut

7) valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastaman lippukunnan kuluvan toimintakauden tilejä ja hallintoa

8) valita lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin

9) käsitellä muut mahdolliset asiat.

13 § Ylimääräiset kokoukset

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä aiheellisena.

14 § Kokouskutsut

Lippukunnan kokousten kokouskutsut on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lähetettävä kirjallisesti jäsenille.

15 § Ohjesäännöt

Lippukunnanjohtajan, hallituksen ja lippukunnan virkailijoiden tehtävien ja toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

17 § Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan kokouksen päätöksen mukaisesti.


Hyväksytty Jaakon Samoojien kokokuksessa

Rengossa, joulukuun 1. päivänä 1986